Praktijkregels

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op 06-16517264

Over het algemeen krijgt u mij direct aan de lijn, op andere momenten kunt u desgewenst de voicemail inspreken. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. Per mail kunt u mij bereiken via jolandafioraso@gmail.com

Spreekuurtijden

U kunt mij het beste bereiken tussen 13:00 uur en 14:00 uur. Deze tijden zijn gereserveerd voor telefonisch spreekuur.

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan verzet worden indien u dit ten minste 24 uur van te voren doet. Bij de zorgverzekeraar mag geen consult worden gedeclareerd als u niet verschenen bent. Daarom worden de kosten bij u zélf in rekening gebracht als u niet tijdig afbelt voor een gemaakte afspraak. De kosten voor een gemist consult bedragen € 40,00.

Privacy/informatie aan derden

Op alle gegevens die u hier verstrekt, is het beroepsgeheim van alle psychologen van toepassing en volg ik de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk. Voor alle informatie die aan derden wordt verstrekt, is eerst uw toestemming nodig.

Indien een bedrijfsarts of advocaat etc. gegevens wil opvragen, dient u altijd een toestemmingsverklaring ter verstrekking van de informatie te ondertekenen. Ik zal altijd in overleg met u bepalen of en zo ja, op welke manier ik aan dit verzoek zal ingaan.

Bij de aanmelding is u gevraagd om toestemming voor rapportage naar de huisarts. Deze rapportage zal ik bij het adviesgesprek eerst aan u voorleggen met de vraag, of u zich in de inhoud van de brief kan vinden. Indien nodig kan in het kader van uw behandeling op anonieme basis consultatie met derden plaatsvinden.

Gegevens met betrekking tot zorgzwaartetypering worden vanaf 2023 op versleutelde wijze  door de NZA verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek en statistiek en kunnen niet worden herleid naar individuele personen.

Vervangingsregeling

Tijdens vakanties en in geval van onverhoopte langdurige afwezigheid is gezorgd voor vervanging. Zie voor meer informatie bij het landelijk kwaliteitsstatuut 3.0 (pagina "over mij").

Vragenlijsten/testen

Bij het adviesgesprek kan het zijn dat ik het wenselijk vind om psychologische vragenlijsten of testen bij u af te nemen.  De onderzoeksresultaten staan volledig in dienst van uw behandeling en zullen dan ook altijd met u worden besproken.

Het onderzoek zal via de regels van de Standaard Testgebruik van het NIP en de COTAN worden uitgevoerd.

Klachtenregeling

Indien u onverhoopt klachten heeft over mij of over andere aspecten van mijn praktijk, dan wil ik u vragen om dit direct met mij te bespreken. Een eventuele klacht zie ik dan ook als een ongevraagd advies.

Indien dat niet kan of wilt, dan kunt u contact opnemen met de LVVP (tel. 030- 2364338 voor informatie over de klachtenregeling of raadpleeg de website (www.lvvp.info.nl).

Verder kunt u met klachten terecht bij het NIP (Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, tel. 020-4106222) of bij het BIG-register (Landelijk Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg; Postbus 16114, 2500 BC Den Haag; tel. 0900-8998225).

Bij alle bovengenoemde organisaties ben ik aangesloten.

LVVP-visitatielogo
LogoEMDR
logo-ipt
NIP_beeldmerk_Psycholoog_rgb