Privacy Policy

Jolanda Fioraso Psychologische Hulpverlening , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65178874, bevindt zich op de derde verdieping van een beveiligd pand aan Godfried Bomansstraat 7, 4103 WR te Culemborg.

Aan de bescherming van uw persoonsgegevens hecht ik, Jolanda Fioraso, als praktijkhouder veel belang. In deze verklaring breng ik u dan ook graag op de hoogte, hoe ik met de door u verstrekte persoonsgegevens omga.

Er volgt hieronder een beschrijving van doel en wettelijke basis voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens, welke gegevens er worden opgeslagen, aan wie de gegevens wel en niet mogen worden verstrekt, in welke vorm, welke bewaartermijn er wordt gehanteerd en welke rechten u op dit gebied heeft.

Hiermee houd ik mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1) Waarom: Doel en wettelijke basis voor gegevensverwerking

Om te beginnen is voor de dienstverlening aan u als degene die psychologische hulp zoekt belangrijk, dat u er van op de hoogte bent dat de praktijkhouder genoodzaakt is om bij aanmelding een aantal persoonsgegevens aan u te vragen.

De contactgegevens zijn nodig om contact te kunnen leggen. De overige persoonsgegevens zijn nodig om u te kunnen identificeren. De medische en psychosociale persoonsgegevens zijn in een volgende fase nodig voor het aangaan en uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst.


2) Wat: welke persoonsgegevens worden verwerkt

U kunt zich telefonisch, via de mail of via het contactformulier op deze website aanmelden. Op het contactformulier wordt gevraagd naar slechts die gegevens, die minimaal noodzakelijk zijn om daadwerkelijk met u in contact te kunnen treden: uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u er vervolgens voor kiest om voor een intake en/of tevens voor een behandeling bij mij te komen, worden de volgende gegevens genoteerd om u te kunnen identificeren: datum van aanmelding, adres, geboortedatum, geslacht, leefsituatie, ziektekostenverzekeraar, huisarts, BSN, ID nummer, opleiding.

Bij de intake wordt vertrouwelijke informatie over uw medische en psychosociale situatie genoteerd, voor zover deze noodzakelijk is voor het opstellen en uitvoeren van een optimale behandeling. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de uitvoering van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden zoals de zorgverzekeringsmaatschappij.

Tenslotte worden de gegevens van de HONOS+  sinds 1 januari 2022 in het EPD opgeslagen.


3) Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

Voor het registreren van persoonsgegevens wordt electronisch patiëntendossier INCURA van Winbase gehanteerd. INCURA is volgens de meest strenge regelgeving beveiligd (NEN 7510,7512 en 7513) . Opslag van uw persoonsgegevens vindt, zoals de AVG vereist , binnen de Europese Economische Ruimte plaats.

Het e-healthprogramma Therapieland waarmee in de praktijk gewerkt wordt, voldoet eveneens aan de regelgeving zoals bepaald binnen de AVG. (NEN en ISO normen). Dit geldt ook voor beeldbellen via Therapieland.

Declaratieverkeer voor verrichte werkzaamheden vindt plaats via een beveiligde omgeving volgens het meest recente rapport externe integratie (EI standaarden).

Brieven aan huisartsen/verwijzers worden verzonden via een beveiligde mailomgeving (Zorgmail). Alle bovengenoemde digitale dienstverlening wordt beveiligd opgeslagen in “the cloud”. Er worden geen persoonsgegevens bewaard op de hardware, aanwezig in de praktijk. Wachtwoorden worden beveiligd en vergrendeld opgeslagen. Papieren dossiers worden zo veel mogelijk gedigitaliseerd en/of in een afgesloten dossierkast bewaard.


4) Aan wie: welke persoonsgegevens mogen aan derden worden verstrekt?

Bij aanvang van uw behandeling is het in het kader van de geneeskundige behandelovereenkomst gebruikelijk om, met uw toestemming, uw huisarts schriftelijk op de hoogte te stellen m.b.t. diagnostiek en behandelplan.

De inhoud van deze brief wordt ten allen tijde met u doorgenomen. Aan het einde van de behandeling wordt opnieuw aan de huisarts gerapporteerd.

De correspondentie is voor u digitaal toegankelijk via het patiëntenportaal van INCURA.

Ten behoeve van collegiaal overleg kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens onderling worden uitgewisseld. Omdat identificatie in een dergelijke situatie juist uit den boze is, vindt dit enkel en alleen volledig geanonimiseerd plaats.

De gegevens van de HoNOS+ vragenlijst zullen vanaf 1 juli 2023 versleuteld door de NZA mogen worden verzameld.  Deze gegevens kunnen gegarandeerd niet herleid worden tot individuele personen.


5) Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Na aanmelding, niet gevolgd door een intake/ behandeling, zullen uw contactgegevens binnen 30 dagen worden vernietigd.

Na een intake worden de gegevens, die dan in INCURA zijn ingevoerd, bewaard gedurende de looptijd van de behandeling en daarna voor de verplichte bewaarperiode van 20 jaar. Deze periode is bepaald binnen de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Financiële gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.

6) Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de aan mij als praktijkhouder van Jolanda Fioraso Psychologische Hulpverlening verstrekte persoonsgegevens.

Inzage in uw dossier verloopt via het patiëntenportaal van INCURA. Via een twee staps authentificatie kunt u inloggen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NZA. Als u gebruik wilt maken van dit recht wil ik u vragen om een zogenaamde opt-out privacyverklaring aan mij te vragen en in te vullen.

Heeft u verder vragen, dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tel.: 0900-2001201

LVVP-visitatielogo
LogoEMDR
logo-ipt
NIP_beeldmerk_Psycholoog_rgb